Rekisteriseloste - Suomen Fysiovalmentajat

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1 Rekisterinpitäjä: Suomen Fysiovalmentajat Oy (Y-tunnus: 2733058-7). Käyntiosoite Kylävainiontie 20, 02760 Espoo. Puhelinnumero 0456644014 ja sähköpostiosoite info@fysiovalmentajat.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Noora Laakso, info@fysiovalmentajat.com, käyntiosoite työaikana: Kylävainiontie 20, 02760 Espoo, puhelinnumero: 0456644014.

3 Rekisterinnimi: Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Suomen Fysiovalmentajat Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) keräävät henkilötietoja fysioterapiapalvelujen tuottamiseen, asiakassuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolaki 8 §, Käsittelyn yleiset edellytykset.

5 Rekisterin tietosisältö: Asiakasrekisteriin rekisteröidystä tallennetaan;
Henkilötiedot: nimi, henkilötunnus (Henkilötietolaki Luku 3, 13 §, 30.4.2010/294) sekä yhteystiedot ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitaan potilastietojärjestelmään, mutta myös laskutusta varten. Lasku sisältää asiakkaan tilaamat palvelut erittelyin, palveluiden hinnat ja henkilötiedot.

Jokaisesta fysioterapiakäynnistä tallennetaan asiakkaan henkilötiedot sekä fysioterapiatekstit. Fysioterapiatekstiin tulee mainita: esitiedot, status, hoito ja tutkiminen sekä jatkohoito.

Käytössä potilastietojärjestelmä Diarium sekä laskutus- ja kirjanpito-ohjelma Finago Procountor.
Rekisterinpitäjä tuottaa myös Firstbeat – hyvinvointianalyysimittauksia. Tästä oma rekisteriselosteensa (Lue täältä).
Nettisivuilla käytämme evästeitä (Google Analytick) rekisteripitäjän oman mainonnan ja markkinoinnin kehittämiseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat pääsääntöisesti rekisterinpitäjän omasta toiminnasta, jokainen ft-käynti rekisteröidään.

Rekisteröity voi myös tuoda mukanaan muualta saatuja tietoja itsestään (esim. lääkärin lausunto, muu fysioterapiakeskuksen fysioterapeutin lausunto) aikaisempia hoito- ja tutkimustuloksia.

Rekisterinpitäjä voi myös rekisteröidyn suostumuksella pyytää lisätietoja rekisteröidyn asiakassuhteesta muihin terveydenhuoltopalvelujatuottaviin laitoksiin.
Henkilötietolai Luku 6, 24§ muistaen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei luovuteta säännönmukaisesti. Ainoastaan asiakkaan omasta suostumuksesta tietoja voidaan luovuttaa muihin terveydenhuoltopalveluitatuottaviin laitokseen/yrityksiin tai Kanta.fi -palveluun. Rekisterinpitäjällä ei ole vielä Kanta.fi -palvelun käyttömahdollisuutta. Potilasvahinkolaki 13 § (29.10.1999/991) ja Yksityisen terveydenhuoltolaki (1990/152) 12 § vaitiolovelvollisuus.

Huomioiden Yksityisen terveydenhuoltolaki 15 § (21.5.1999/678) salassa pidettävien tietojen luovutus niitä tarvitsevalla viranomaistaholle.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle: Ei luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa hoitohuoneessa. Hoitohuone on myös aina lukossa, jos huone ei ole käytettävissä. Pyrimme tuottamaan tietoturvasyistä johtuen mahdollisimman vähän manuaalista aineistoa.

Papereita mitä ei tarvitse säilyttää (arkistoida), mutta niissä on tietoja, mitkä saattavat vaarantaa asiakkaan yksilöllisyyttä tai yksilönsuojaa, pitää tuhota asianmukaisella tavalla (esim. silppuri).
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L1992/785) Lain neljännessä luvussa on säädökset potilasasiakirjojen säilyttämisestä sekä niiden sisältävien tietojen salassapidosta.

Jokaisella rekisterinpitäjän fysioterapeutilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat tietokoneelle ja potilastietojärjestelmään. Tietokoneet säilytetään lukollisessa huoneessa. Tietokoneissa pidetään hyvät palomuurit/viruksentorjuntaohjelmat, ja näitä päivitellään asianmukaisella tavalla. Potilastietojärjestelmä Diarium vastaa potilatietosjärjestelmän salassapidosta sekä varmuuskopioinneista. Diarium potilastietojärjetelmä toimii internet selaimen kautta. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustakäyttäytymistietoja tai sähköiseen viestintään liittyviä asiakirjoja ulkopuoliselle.

Manuaalisessa ja sähköisessä aineistossa nuodatamme Henkilötietolakia Luku 7 Tietoturvallisuus ja tietojen säilytys kohtia.
Muistetaan myös, että vain hoitavalla fysioterapeutilla on oikeus tarkastella asiakkaan henkilötietoja niin sähköistä kuin manuaalista. Muussa tapauksessa tarvitaan asiakkaan lupa, jos toinen fysioterapeutti tarkastelee asiakkaan tietoja tai tähän tarvii olla pätevä syy (esim. henkilötietojen tarkastaminen asiakkaan fysioterapeutti sairaana, ajan peruutus).